Boží slovo na každý den

Na této stránce naleznete každý den nový citát z Bible. Nechte se inspirovat Božím slovem...

 Slovo na kazdy den2
 

Další citáty z Bible...

Síla společenství, jednoty a modlitby:

"Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."
(Mt 18,19) 

Síla víry:

"Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou baste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát."
(1Kor 10,13) 

 Síla lásky:

"Mistře, které přikázání je v zákoně největší?" On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
(1Kor 10,13) 

 
Spolecenstvi v modlitbe2